REST URBiS M.Jamróz, J.Nowak Sp.j.


   tel.: +48 17 77 21 500      e-mail: sekretariat@rest.net.pl

O firmie


Data publikacji: 06.05.2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2016 r.

Data publikacji: 21.04.2016 r.

Zapytanie ofertowe


Przedsiębiorstwo REST USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE M.JAMRÓZ, J.NOWAK SPÓŁKA JAWNA w związku z realizacją przedsięwzięcia „Innowacyjna lakiernia lotnicza - nowy kierunek rozwoju REST Sp. J” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie oferenta o braku zpowiązań z zamawiającym
Załącznik nr 3: Umowa

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rysunek - Jasionka
Rysunek - Jasionka przekrój

Data publikacji: 21.04.2016 r.

Ostatnie realizacje:

Rest Fair PlayRest unia europejskaRest Gazela BiznesuLaureat Diamentów Forbesa - 9. miejsce wśród firm o obrotach od 50 do 250 mln złotychRest certyfikat ISO